סמיקונדקטור גיליון נתונים

ON-SEMICONDUCTOR גיליון נתונים

PartNoיצרןתיאור
MPSA92RLRAON-SemiconductorHigh Voltage Transistor PNP
MC10198FNR2ON-SemiconductorMonostable Multivibrator
MC14046BFL1ON-SemiconductorPhase Locked Loop
MC74HCT273ADTR2ON-SemiconductorOctal D Flip-Flop With Common Clock & Reset
MC74HC374AFL1ON-SemiconductorOctal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
SN74LS157MR1ON-SemiconductorQuad 2-Input Multiplexer
MC74HC4053AFR2ON-SemiconductorAnalog Multiplexers / Demultiplexers
MPSW55RLRAON-SemiconductorOne Watt Amplifier Transistor PNP
1.5KE180CARL4ON-Semiconductor1500 Watt mosorb zener transient voltage suppressors, 180V
SN74LS00MR1ON-SemiconductorQUAD 2-INPUT NAND GATE
BC489BRL1ON-SemiconductorHigh Current Transistor NPN
MC74HC04AFR2ON-SemiconductorHex Inverter
MC74VHC139ML1ON-SemiconductorDual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
MC74VHC540DWR2ON-SemiconductorOctal Bus Buffer
SN74LS164MELON-SemiconductorSerial-In Parallel-Out Shift Register
MC10H176MR1ON-SemiconductorHex D Master-Slave Flip-Flop
LM317T4ON-SemiconductorThree-Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulator
MC74ACT541MR1ON-SemiconductorOctal Buffer/Line Driver with 3 State Outputs
MC14024BFL2ON-Semiconductor7-Stage Ripple Counter
MC74HC157AFL1ON-SemiconductorQuad 2-Input Data Selectors/Multiplexers
MC34084DWR2ON-SemiconductorHigh Slew Rate, High Bandwidth, JFET Input Operational Amplifier
MC74HC4052AFL2ON-SemiconductorAnalog Multiplexers / Demultiplexers
BCP69T3ON-SemiconductorPNP Epitaxial Transistor
SN74LS04MR2ON-SemiconductorHex Inverter
MC74AC74ML1ON-SemiconductorDual D Type Positive Edge Triggered Flip Flop
SN74LS684MELON-Semiconductor8-Bit Magnitude Comparitors
MC74HC4052AFR2ON-SemiconductorAnalog Multiplexers / Demultiplexers
SN74LS148MON-Semiconductor10-Line-to-4-Line and 8-Line-to-3-Line Priority Encoders
SN74LS640ML2ON-SemiconductorOctal Bus Transceivers
MC74ACT109MR2ON-SemiconductorDual JK Positive Edge Triggered Flip Flop
MC74VHCT240ADTR2ON-SemiconductorOctal Bus Buffer/Line Driver (TTL Compatible)
MC74HC541ADTELON-SemiconductorOctal 3-State Non-Inverting Buffer/Line Driver/Line Receiver
MC14538BFR1ON-SemiconductorDual Precision Retriggerable/Resettable Monostable Multivibrator
MC74VHC541ML2ON-SemiconductorOctal Bus Buffer
MC74LCX157MELON-SemiconductorLow Voltage CMOS Quad 2-Input Multiplexer with 5V-Tolerant Inputs (Non-Inverting)
1.5KE56CARL4ON-Semiconductor1500 Watt mosorb zener transient voltage suppressors, 56V
MC74VHC02ML2ON-SemiconductorQuad 2-Input NOR Gate
MC74AC153MR2ON-SemiconductorDual 4 Input Multiplexer
MC14001BFL2ON-SemiconductorB-Suffix Series CMOS Gates
MC74HC4040AFL1ON-Semiconductor12-Stage Binary Ripple Counter
MC74HC245AHON-SemiconductorOctal 3-State NonInverting Bus Transceiver
MC74VHC14MELON-SemiconductorHex Schmitt Inverter
SN74LS283MELON-Semiconductor4-Bit Binary Full Adder with Fast Carry
MC33164-3.3R2ON-SemiconductorMicropower Undervoltage Sensing Circuit
SN74LS08ML2ON-SemiconductorQuad 2-Input AND Gate
MC74ACT125DTELON-SemiconductorQuad Buffer With 3 State Outputs
SN74LS132MON-SemiconductorQuad 2-Input Schmitt Trigger NAND Gate
2N6515RLRMON-SemiconductorHigh Voltage Transistors
SN74LS175MR2ON-SemiconductorQuad D Flip-Flop
MPSA42RLRFON-SemiconductorHigh Voltage Transistor NPN
MC74HC00AFL1ON-SemiconductorQuad 2-Input NAND Gate
MC74HCT14AFR2ON-SemiconductorHex Schmitt Trigger Inverter with LSTTL Compatible Inputs
MC74VHCT373AML1ON-SemiconductorOctal D-Type Latch (TTL Compatible)
MC74ACT05DTON-SemiconductorHex Inverter With Open Drain Outputs
MC10H141LDON-SemiconductorFour-Bit Universal Shift Register
SN74LS164DR2ON-SemiconductorSerial-In Parallel-Out Shift Register
SN74LS157ML1ON-SemiconductorQuad 2-Input Multiplexer
MC74ACT323MON-Semiconductor8-Input Universal Shift/Storage Register with Synchronous Reset and Common I/O Pins
MC74ACT373ML2ON-SemiconductorOctal Transparent Latch with 3 State Outputs
MC74HC125ADTELON-SemiconductorQuad With 3-State Outputs NonInverting Buffer
SN74LS125AMELON-SemiconductorQuad 3-State Buffers
MSD602-RT2ON-SemiconductorGeneral Purpose Amplifier Transistor NPN
MC74HC374AHON-SemiconductorOctal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
SN74LS42MELON-SemiconductorOne-of-Ten Decoder
SN74LS00MON-SemiconductorQUAD 2-INPUT NAND GATE
SN74LS109AMELON-SemiconductorDual JK Positive Edge-Triggered Flip-Flop
MC14526BFR1ON-SemiconductorPresettable 4-Bit Down Counters
MC74VHC393DR2ON-SemiconductorDual 4-Bit Binary Ripple Counter
MC74LCX244DTELON-SemiconductorLow Voltage CMOS Octal Buffer with 5V-Tolerant Inputs and Outputs (3-State, Non-Inverting)
MC74VHCT02ADTR2ON-SemiconductorQuad 2-Input NOR Gate
MC74HC4066DTELON-SemiconductorQuad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
MC34072JOR2ON-SemiconductorHigh Slew Rate, Wide Bandwidth, Single Supply Operational Amplifiers
MC34164P-4.6RPON-SemiconductorMicropower Undervoltage Sensing Circuit
MPS6523RLRMON-SemiconductorAmplifier Transistor NPN
SN74LS169MON-SemiconductorBCD DECADE/MODULO 16 BINARY SYNCHRONOUS BI-DIRECTIONAL COUNTERS
MC74HC273AFR1ON-SemiconductorOctal D Flip-Flop with Common Clock and Reset with LSTTL Compatible Inputs
MC10H103ML1ON-SemiconductorQuad 2-Input OR Gate
MC74HC390FELON-SemiconductorDual 4-Stage Binary Ripple Counter W 2, 5 Sections
DTC123ERLRAON-SemiconductorBias Resistor Transistor
MC74HC139AFL1ON-SemiconductorDual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer
SN74LS08ML1ON-SemiconductorQuad 2-Input AND Gate
MC74HC4052FR1ON-Semiconductor8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
MC74ACT74MR2ON-SemiconductorDual D Type Positive Edge Triggered Flip Flop
MC74VHC373ML2ON-SemiconductorOctal D-Type Latch
MC14013BFL2ON-SemiconductorDual D Flip-Flop
2N4403RLREON-SemiconductorGeneral Purpose Transistors PNP
MC74AC541DTELON-SemiconductorOctal Buffer/Line Driver with 3 State Outputs
MC74HC4316FL1ON-SemiconductorQuad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer With Separate Analog / Digital Power Supplies
SN74LS42ML1ON-SemiconductorOne-of-Ten Decoder
MC74LCX245ML1ON-SemiconductorLow Voltage CMOS Octal Transceiver with 5V-Tolerant Inputs and Outputs (3-State, Non-Inverting)
SN74LS156ML1ON-SemiconductorDUAL 1-OF-4 DECODER/ DEMULTIPLEXER
SN74LS14ML1ON-SemiconductorSCHMITT TRIGGERS DUAL GATE/HEX INVERTER
MC74HC132AFR2ON-SemiconductorQuad 2-Input NAND Gate With Schmitt-Trigger Inputs
MC10E336FNR2ON-Semiconductor3-Bit Registered Bus Transceiver
MC14069UBFR1ON-SemiconductorHex Inverter
MUN5316DW1T2ON-SemiconductorDual Bias Resistor Transistor NPN/PNP
MC74VHCT244ADTELON-SemiconductorOctal Bus Buffer (TTL Compatible)
MC74ACT244MR1ON-SemiconductorOctal Buffer/Line Driver with 3 State Outputs
MC74HC244AFR2ON-SemiconductorOctal 3-State NonInverting Buffer/Line Driver/Line Receiver

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20