סמיקונדקטור גיליון נתונים

ON-SEMICONDUCTOR גיליון נתונים

PartNoיצרןתיאור
MC1489AML2ON-SemiconductorQuad Line Receivers
MC14071BFON-SemiconductorB-Suffix Series CMOS Gates
MC10H116ML2ON-SemiconductorTriple Line Receiver
MC14099BFL1ON-Semiconductor8-Bit Addressable Latches
MC14081BFR1ON-SemiconductorB-Suffix Series CMOS Gates
MC74HC86AFR2ON-SemiconductorQuad 2-Input Exclusive OR Gate
MC74HC4052FR2ON-Semiconductor8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
MC74HC126AFL1ON-SemiconductorQuad With 3-State Outputs NonInverting Buffer
MC74VHC04MELON-SemiconductorHex Inverter
MC74ACT373MR1ON-SemiconductorOctal Transparent Latch with 3 State Outputs
LM317BT4ON-SemiconductorThree-Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulator
SN74LS174MON-SemiconductorHex D Flip-Flop
MC74VHC126DR2ON-SemiconductorQuad Bus Buffer
MC74HC4066DR2ON-SemiconductorQuad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
MC34182DR2ON-SemiconductorLow Power, High Slew Rate, Wide Bandwidth, JFET Input Op Amp
MC74ACT241MR1ON-SemiconductorOctal Buffer/Line Driver with 3 State Outputs
MC14051BFL1ON-SemiconductorAnalog Multiplexers/Demultiplexers
MC14511BFR1ON-SemiconductorBCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
SN74LS161AMR1ON-SemiconductorBCD DECADE COUNTERS/ 4-BIT BINARY COUNTERS
MC74ACT373ML1ON-SemiconductorOctal Transparent Latch with 3 State Outputs
MC74AC32DTON-SemiconductorQuad 2 Input OR Gate
MC74ACT245SDON-SemiconductorOctal Bidirectional Transceiver with 3 State Inputs/Outputs
MC74ACT10ML1ON-SemiconductorTriple 3 Input NAND Gate
MC14516BFR1ON-SemiconductorBinary Up/Down Counter
MPSA43ZL1ON-SemiconductorHigh Voltage Transistor NPN
MC14049UBFL1ON-SemiconductorHex Buffers
MC10H188ML2ON-SemiconductorHex Buffer with Enable
MC74HC390AFR1ON-SemiconductorDual 4-Stage Binary Ripple Counter with Divide-By-2 and Divide-By-5 Sections
MC14175BFL1ON-SemiconductorQuad Type D Flip-Flop
MC33264DM-3.8R2ON-SemiconductorMicropower Voltage Regulators with On/Off Control
DTA123ERLRAON-SemiconductorBias Resistor Transistor
MC74HC393FL1ON-SemiconductorDual 4-Stage Binary Ripple Counter
MC74ACT11MR1ON-SemiconductorTriple 3 Input AND Gate
1.5KE33CARL4ON-Semiconductor1500 Watt mosorb zener transient voltage suppressors, 33V
MC74LCX373TDWON-SemiconductorLow Voltage CMOS Octal transparent Latch with 5V-Tolerant Inputs and Outputs (3-state, Non-Inverting)
MC14040BFL1ON-Semiconductor12-Bit Binary Counter
LM2931DT-5.0RKON-SemiconductorLow Dropout Voltage Regulator
MPSA06ZL1ON-SemiconductorAmplifier Transistor NPN
MC74HC03AFL2ON-SemiconductorQuad 2-Input NAND Gate With Open-Drain Outputs
MC74HC4316ADWR2ON-SemiconductorQuad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer With Separate Analog / Digital Power Supplies
MUN2132T3ON-SemiconductorBias Resistor Transistor PNP
DTC124ERLRAON-SemiconductorBias Resistor Transistor
MUN2211T3ON-SemiconductorBias Resistor Transistor NPN
MC74ACT244ML2ON-SemiconductorOctal Buffer/Line Driver with 3 State Outputs
DTA114ERLRPON-SemiconductorBias Resistor Transistor
SN74LS42DR2ON-SemiconductorOne-of-Ten Decoder
MC74LCX125MELON-SemiconductorLow-Voltage CMOS Quad Buffer with 5V Tolerant Inputs and Outputs (3-State, Non-Inverting)
SN74LS148DR2ON-Semiconductor10-Line-to-4-Line and 8-Line-to-3-Line Priority Encoders
MC74ACT373DTELON-SemiconductorOctal Transparent Latch with 3 State Outputs
MC14050BDTELON-SemiconductorHex Buffer
MC74HC595AFON-Semiconductor8-Bit Serial-Input/Serial or Parallel-Output Shift Register With Latched 3-State Outputs
MC74AC125MR2ON-SemiconductorQuad Buffer With 3 State Outputs
MMG05N60DT3ON-SemiconductorIGBT N-Channel (0.5A, 600V)
MC74HCT04AFON-SemiconductorHex Inverter
MC33348D-4R2ON-SemiconductorLithium Battery Protection Circuit for One Cell Battery Packs
MC14021BFR1ON-Semiconductor8-Bit Static Shift Register
MC74HC132AFON-SemiconductorQuad 2-Input NAND Gate With Schmitt-Trigger Inputs
SN74LS641MON-SemiconductorOctal Bus Transceivers
MC74HC4053FELON-Semiconductor8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
SN74LS153MR1ON-SemiconductorDual 4-Input Multiplexer
SN74LS32MELON-SemiconductorQuad 2-Input OR Gate
MC74LCX240ML2ON-SemiconductorLow-Voltage CMOS Octal Buffer with 5V-Tolerant Inputs and Outputs (3-State, Inverting)
MC74LCX541DTELON-SemiconductorLow-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout with 5V-Tolerant Inputs and Outputs (3-State, Non-Inverting)
MC74ACT04MR2ON-SemiconductorHex Inverter
SN74LS174ML1ON-SemiconductorHex D Flip-Flop
MC74VHC374DTR2ON-SemiconductorOctal D-Type Flip-Flop
MC74LVX125DTR2ON-SemiconductorQuad Bus Buffer with 5V-Tolerant Inputs
SN74LS10MR1ON-SemiconductorTRIPLE 3-INPUT NAND GATE
BC214RL1ON-SemiconductorAmplifier Transistor PNP
SN74LS245ML2ON-SemiconductorOctal Bus Tranceiver
SN74LS74AMON-SemiconductorDual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
MC74ACT74ML1ON-SemiconductorDual D Type Positive Edge Triggered Flip Flop
MC74VHC32ML2ON-SemiconductorQuad 2-Input OR Gate
SN74LS85ML1ON-Semiconductor4-BIT MAGNITUDE COMPARATOR
MC14490FR1ON-SemiconductorHex Contact Bounce Eliminator
MC74AC175ML1ON-SemiconductorQuad D Flip-Flop With Master Reset
MC14046BFR1ON-SemiconductorPhase Locked Loop
MC74HC367ADTELON-SemiconductorHex 3-State NonInverting Buffer with Separate 2-Bit and 4-Bit Sections
MC10H113ML1ON-SemiconductorQuad Exclusive OR Gate
MC74HC00AFR1ON-SemiconductorQuad 2-Input NAND Gate
MPSA92RLON-SemiconductorHigh Voltage Transistor PNP
SN74LS640DWR2ON-SemiconductorOctal Bus Transceivers
MC10H210ML1ON-SemiconductorDual 3-Input 3-Output OR Gate
MC74ACT132MON-SemiconductorQuad 2 Input NAND Schmitt Trigger
SN74LS08MR1ON-SemiconductorQuad 2-Input AND Gate
MC33304DR2ON-SemiconductorLow Voltage Rail-to-Rail, Sleepmode Operational Amplifier
MC14013BFR1ON-SemiconductorDual D Flip-Flop
SN74LS166MON-Semiconductor8-Bit Shift Registers
MC14052BFR1ON-SemiconductorAnalog Multiplexers/Demultiplexers
MC14051BFL2ON-SemiconductorAnalog Multiplexers/Demultiplexers
MC74LVX86DR2ON-SemiconductorQuad 2-Input XOR Gate with 5V-Tolerant Inputs
SN74LS244MON-SemiconductorOctal Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
SN74LS85MELON-Semiconductor4-BIT MAGNITUDE COMPARATOR
MUN2214T3ON-SemiconductorBias Resistor Transistor NPN
SN74LS393MON-SemiconductorDUAL DECADE COUNTER; DUAL 4-STAGE BINARY COUNTER
MC14503BFL2ON-SemiconductorHex Non-Inverting 3-State Outputs Buffer
MC10171FNR2ON-SemiconductorDual Binary to 1-4 Decoder (Low)
MC14021BFR2ON-Semiconductor8-Bit Static Shift Register
MC10H103MR2ON-SemiconductorQuad 2-Input OR Gate

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20