סמיקונדקטור גיליון נתונים

ISSI גיליון נתונים

PartNoיצרןתיאור
TS83102G0BATMEL Corporation 10-bit Gsps
TS83102G0BCGLATMEL Corporation 10-bit Gsps
TS83102G0BVGLATMEL Corporation 10-bit Gsps
TS831-3ISTMicroelectronics MICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE
TS831-4ISTMicroelectronics MICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE
TS831-5ISTMicroelectronics MICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE
LD1085D2M33STMicroelectronics DROP FIXED ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
L6932D1.2STMicroelectronics HIGH PERFORMANCE ULDO LINEAR REGULATOR
L6932D1.2TRSTMicroelectronics HIGH PERFORMANCE ULDO LINEAR REGULATOR
MC34063ECSTMicroelectronics DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
MC34063ECDSTMicroelectronics DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
MC34063ECD-TRSTMicroelectronics DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
MC34063ECNSTMicroelectronics DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
L4973V3STMicroelectronics 3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V3.3STMicroelectronics 3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V3.3-L4973V5.1STMicroelectronics 3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V33STMicroelectronics 3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V33-L4973V51STMicroelectronics 3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
ST232STMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ASTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABDSTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABDRSTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABNSTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABTRSTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABWSTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABWRSTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ACDSTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ACDRSTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ACNSTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ACTRSTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ACWSTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ACWRSTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ADSTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ANSTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ATSTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232AWSTMicroelectronics VERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232BSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232BDSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232BDRSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232BNSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232BTSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232BTRSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232BWSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232BWRSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232CSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232CDSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232CDRSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232CNSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232CTSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232CTRSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232CWSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232CWRSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232DSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ESTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232EBDSTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232EBDRSTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232EBNSTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232EBTRSTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232EBWSTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232EBWRSTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232ECDSTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232ECDRSTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232ECNSTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232ECTRSTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232ECWSTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232ECWRSTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232EDSTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232ENSTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232ETSTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232EWSTMicroelectronics 15KV PROTECTED RS-232 TRANSCEIVER
ST232NSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232TSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232WSTMicroelectronics POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
NE57811Philips Semiconductors Advanced memory termination power with shutdown
NE57811SPhilips Semiconductors Advanced memory termination power with shutdown
TA8256HToshiba Semiconductor AUDIO POWER AMPLIFIER
TBP28L22JTexas InstrumentsSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
TBP28L22NTexas InstrumentsSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
ISP1362Philips Single-chip Universal Serial On-The-Go controller
CPV364M4KInternational Rectifier IGBT MODULE
MC33066DWMotorola, HIGH PERFORMANCE RESONANT MODE CONTROLLERS
MC33066PMotorola, HIGH PERFORMANCE RESONANT MODE CONTROLLERS
AD8031Analog DevicesRail-to-Rail Amplifiers
AD8031AAnalog DevicesRail-to-Rail Amplifiers
AD8031ANAnalog DevicesRail-to-Rail Amplifiers
AD8031ARAnalog DevicesRail-to-Rail Amplifiers
AD8031AR-REELAnalog DevicesRail-to-Rail Amplifiers
AD8031AR-REEL7Analog DevicesRail-to-Rail Amplifiers
AD8031ART-REELAnalog DevicesRail-to-Rail Amplifiers
AD8031ART-REEL7Analog DevicesRail-to-Rail Amplifiers
AD8031BAnalog DevicesRail-to-Rail Amplifiers
AD8031BNAnalog DevicesRail-to-Rail Amplifiers
AD8031BRAnalog DevicesRail-to-Rail Amplifiers
AD8031BR-REELAnalog DevicesRail-to-Rail Amplifiers
AD8031BR-REEL7Analog DevicesRail-to-Rail Amplifiers
MAX6198AMaxim Integrated Products Precision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198AESAMaxim Integrated Products Precision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198BMaxim Integrated Products Precision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198BESAMaxim Integrated Products Precision, Micropower, Low-Dropout Voltage References

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45