סמיקונדקטור גיליון נתונים

ISSI גיליון נתונים

PartNoיצרןתיאור
M27C4001-10N1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10N6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10N6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XB1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XB1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XB6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XB6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XC1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XC1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XC6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XC6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XF1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XF1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XF6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XF6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XL1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XL1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XL6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XL6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XN1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XN1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XN6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XN6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12B1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12B1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12B6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12B6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12C1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12C1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12C6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12C6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12F1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12F1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12F6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12F6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12L1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12L1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12L6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12L6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12N1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12N1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12N6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12N6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XB1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XB1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XB6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XB6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XC1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XC1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XC6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XC6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XF1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XF1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XF6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XF6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XL1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XL1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XL6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XL6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XN1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XN1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XN6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-12XN6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-15B1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-15B1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-15B6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-15B6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-15C1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-15C1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-15C6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-15C6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-15F1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-15F1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-15F6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-15F6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-15L1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-15L1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-15L6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-15L6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
AD721Analog DevicesNTSC/PAL Encoders
AD721JPAnalog DevicesNTSC/PAL Encoders
R1LP0408CSB-5SIHitachi Semiconductor Wide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSB-7LIHitachi Semiconductor Wide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSC-5SIHitachi Semiconductor Wide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSC-7LIHitachi Semiconductor Wide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSP-5SIHitachi Semiconductor Wide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSP-7LIHitachi Semiconductor Wide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
GM82C765BHynix Semiconductor FLOPPY DISK SUBSYSTEM CONTROLLER
74HCT165Philips Semiconductors 8-bit parallel-in/serial-out shift register
CD74HCT165Texas InstrumentsHigh Speed CMOS Logic 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register
CD74HCT165ETexas InstrumentsHigh Speed CMOS Logic 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register
CD74HCT165MTexas InstrumentsHigh Speed CMOS Logic 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register
CD74HCT165MTTexas InstrumentsHigh-Speed CMOS Logic 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register
M74HCT165STMicroelectronics PISO SHIFT REGISTER
M74HCT165B1RSTMicroelectronics PISO SHIFT REGISTER
M74HCT165C1RSTMicroelectronics PISO SHIFT REGISTER
M74HCT165M1RSTMicroelectronics PISO SHIFT REGISTER
2SC1384Panasonic Semiconductor Silicon epitaxial planer type(For low-frequency power amplification driver amplification)
LTC1384Linear Technology Power RS232 Transceiver with Receivers Active Shutdown

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45